تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک

170,000,000

پلاس

>هاچ بک<
مدل :1400
0,000,000
تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک

160,000,000

EX

>هاچ بک<
مدل :1400
0,000,000
تیبا صندوق دار

تیبا صندوق دار

141,000,000

SX بنزینی

>صندوق دار<
مدل :1399
0,000,000
تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک

165,000,000

پلاس

>هاچ بک<
مدل :1399
0,000,000
تیبا صندوق دار

تیبا صندوق دار

101,000,000

SX بنزینی

>صندوق دار<
مدل :1400
0,000,000
تیبا صندوق دار

تیبا صندوق دار

147,000,000

SX بنزینی

>صندوق دار<
مدل :1400
0,000,000
تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک

153,000,000

EX

>هاچ بک<
مدل :1399
0,000,000
تیبا هاچ بک

تیبا هاچ بک

107,000,000

EX

>هاچ بک<
مدل :1400
0,000,000
تیبا صندوق دار

تیبا صندوق دار

161,000,000

پلاس

>صندوق دار<
مدل :1399
0,000,000