هایما S7

هایما S7

760,000,000

1.8 لیتر توربو

>S7<
مدل :1400
0,000,000
هایما

هایما

660,000,000

S5

><
مدل :1400
0,000,000
هایما

هایما

640,000,000

S5

><
مدل :1399
0,000,000
هایما S7

هایما S7

730,000,000

1.8 لیتر توربو

>S7<
مدل :1399
0,000,000
هایما S7

هایما S7

700,000,000

1.8 لیتر توربو

>S7<
مدل :1398
0,000,000
هایما

هایما

605,000,000

S5

><
مدل :1398
0,000,000